دهک  | dehak
گیاه بومی ایران Archives | دهک | dehak
  • پائونیا گیاه بومی ایرانی، درخشش در سوئد انقراض در زادگاه
  • شعار سال: شماره ژوئن ۲۰۱۴مجله علمی آلپاین گاردنر (The Alpine Gardener) داستان کشف یک گونه گیاهی بومی ارتفاعات تالش ایران را افشا کرده است. ۱۵اردیبهشت ۱۳۵۷در یک سفر علمی پر وندلبو، گیاهشناس نروژی و از بنیانگذاران باغ گیاهشناسی آن زمان – آریامهر- و هرباریوم و مجله گیاهشناسی ایران به اتفاق مصطفی اسدی در یک سفر گیاهشناسی […]