دهک  | dehak
کنوانسيون Archives | دهک | dehak
  • توافق در سواحل پيرامون خط لوله در درياي خزر
  • کشورهاي منطقه درياي خزر به طور مشترک، امنيت زيست محيطي پروژه ها را ارزيابي خواهند کرد. شعارسال: به نقل از نشريه «کامرسانت» روسيه، روساي جمهوري منطقه درياي خزر به موازات امضاي کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر در روز ١٢ ماه اوت، پروتکل ارزيابي تاثير پروژه ها براي محيط زيست را نيز امضا خواهند کرد. براساس […]