دهک  | dehak
کنفرانس ملی Archives | دهک | dehak
  • ادعای ابردزدی مبنای علمی ندارد
  • “مخاطرات طبیعی مثل خشکسالی‌های متوالی، سیل‌ها، طوفان‌ها و … ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است که در مناطق مختلف به شکل‌های متفاوت بروز می‌کند. برای مثال در ایران مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم، خود را به شکل خشکسالی‌های مکرر همراه با سیل‌های ویرانگر نشان می‌دهد.” شعارسال: به دنبال اظهارات مطرح شده در مورد […]