دهک  | dehak
کشاورزی در بخش تدبیر و امید Archives | دهک | dehak
  • دانستنی های کشاورزی از منظر آماری
  • کشـاورزی در ایـران ، یکی از پایدارترین و خوداتکاترین بخـش های اقتصـادی است که سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می ­دهد. همچنین محـل اشـتغال بخـش وسـیعی از جمعیـت کشـور ،خصوصا جمعیت روستاییان می باشد. تجربه کشورهای پیشرو نشان می ­دهد که توسعه بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با توسعه و رشد […]