دهک  | dehak
وضعیت دلفین ها در ایران Archives | دهک | dehak
  • انتقال کاسیا به دریای سیاه
  • پس از مرگ آلفا، تصمیم بر این شد تا کاسیا تنها دلفین بازمانده در دلفیناریوم برج میلاد به دریای سیاه منتقل شود.