دهک  | dehak
وضعیت آبی Archives | دهک | dehak
  • تصویر آبی جهان در ۲۰۴۰
  • آب‌های آشامیدنی جهان رو به اتمام است. در حال‌حاضر بیش از یک میلیارد انسان در مناطقی که با بحران آبی روبه‌رو هستند، زندگی می‌کنند. بر اساس مطالعات صورت گرفته این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۵/ ۳ میلیارد نفر خواهد رسید. شعار سال: عرضه آب پاک و قابل اطمینان برای حیات بشر، صنایع، کشاورزی و […]