دهک  | dehak
نابودی پوشش گیاهی Archives | دهک | dehak
  • هدررفت سرمایه های اقتصادی
  • منابع طبیعی سرمایه خدادادی و به عنوان زیرساخت پایه در حیات جوامع بشری محسوب می شود که حراست بهینه از آن پیوند تنگاتنگی با کیفیت زیستمندان کره زمین و انسان دارد شعارسال:منابع طبیعی سرمایه خدادادی و به عنوان زیرساخت پایه در حیات جوامع بشری محسوب می شود که حراست بهینه از آن پیوند تنگاتنگی با […]