دهک  | dehak
مدیریت صنایع Archives | دهک | dehak
  • آیا انتقال آب از خلیج فارس به کویر ارزش محیط زیستی دارد
  • نمی‌توان طرح انتقال آب را اقدامی پوپولیستی تلقی کرد، چراکه بر اساس نیاز دست به اين اقدامات زده می‌شود. از منظر الهی اگر بخواهیم نگاه کنیم باید گفت؛ خداوند آب را به تناسب استعداد هر جایی، به اندازه فرستاده است. به همین دلیل است که در کویر آب نیست، چرا که کویر استعدادی برای تولید […]