دهک  | dehak
مدیریت آبخیزداری Archives | دهک | dehak
  • احیای جنگل ها موثرترین اقدام در دسترسی به منابع آبی
  • شعار سال:دسترسی به منابع آبی و کیفیت مطلوب آن در بسیاری از مناطق جهان به وسیله استفاده بی رویه و افزایش آلودگی آن تهدید می شود، به همین دلیل این دو عامل جنگل ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. اهمیت فراوان توسعه جنگل در تامین آب جنگل هابهترین پوشش زمین برای به […]