دهک  | dehak
مدرنیته Archives | دهک | dehak
  • ادیان و بحران محیط زیست
  • امروزه بحران محیط زیست، بشریت را تهدید می‌کند. پرواضح است که این بحران مولود مدرنیته و زیاده‌خواهی بشر در عصر جدید است؛ یعنی از زمانی که بشر به ادیان (نگرش سنتی) پشت کرد و انسان‌محوری را جایگزین خدامحوری کرد (نگرش مدرن) رفتار او با طبیعت نیز تغییر کرد. شعارسال: در نگرش سنتی، طبیعت گهواره‌ی انسان […]