دهک  | dehak
مخازن نفت باکو Archives | دهک | dehak
  • ایران چگونه ۱۰۹سال با ۶۰هزار قران اداره شد
  • شعار سال: سیدمحمد بهشتی – رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ششمین نشست تخصصی «ایران کجاست، ایرانی کیست» اظهار داشت: «زمانی که قلمروهای مختلف فرهنگی در تعامل و جوار یکدیگر قرار می‌گیرند، اگر یکی فائق باشد معمولاً در دیگری نوعی انفعال ایجاد می‌کند که تحت عنوان “زدگی‌ها” می‌شناسیم، به طور مثال اگر طبع پرستار […]