دهک  | dehak
محمد حسین عزیزی Archives | دهک | dehak
  • خطر مرگباری که پشت مصرف گوشت دام‌های صنعتی نهفته است
  • رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: مصرف گوشت گاو‌های صنعتی می‌تواند منجر به بروز جنون گاوی در مصرف‌کنندگان شود. شعار سال: محمد حسین عزیزی در خصوصمصرف گوشت گوزندر ایران گفت:گوشت گوزناز لحاظ غذایی، پروتئینی و خواص شباهت بسیاری به گوشت گاو دارد بنابراین تمامی ارزش‌های غذایی در مصرف این گوشت همانند مصرف گوشت گاو […]
  • امکان ابتلا به جنون گاوی پس از مصرف گوشت دام های صنعتی
  • رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: مصرف گوشت گاو‌های صنعتی می‌تواند منجر به بروز جنون گاوی در مصرف‌کنندگان شود. شعارسال: محمد حسین عزیزی در خصوص مصرف گوشت گوزن در ایران گفت: گوشت گوزن از لحاظ غذایی، پروتئینی و خواص شباهت بسیاری به گوشت گاو دارد بنابراین تمامی ارزش‌های غذایی در مصرف این گوشت […]