دهک  | dehak
متغیرهای اقلیمی Archives | دهک | dehak
  • ۹۷ از پی ۹۶ آمد؛ سال خشک، سال خشک‌تر؛
  • ردیف تیتر توضیحات ۱ برنامه احیاء دریاچه ارومیه،‌ کشاورزی آذربایجان را نابود می‌کند؟ با شروع تابستان سال ۹۶ و فشارها در زمینه خشکسالی امسال از سالهای قبل بدتر شده بود. مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در این رابطه گفت: پس کاهش بارندگی و افزایش دما بدون شک شرایط […]
  • سال خشک، سال خشک‌تر
  • ردیف تیتر توضیحات ۱ برنامه احیاء دریاچه ارومیه،‌ کشاورزی آذربایجان را نابود می‌کند؟ با شروع تابستان سال ۹۶ و فشارها در زمینه خشکسالی امسال از سالهای قبل بدتر شده بود. مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در این رابطه گفت: پس کاهش بارندگی و افزایش دما بدون شک شرایط […]