دهک  | dehak
مالباختگان Archives | دهک | dehak
  • دست افراد صاحب نفوذ را از سپرده‌های کشاورزان کوتاه می‌کنیم
  • رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: نخواهیم گذاشت عده قلیلی سودجو و صاحب نفوذ جیب خود را با اموال و سپرده های کشاورزان پر کنند. شعارسال:رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: نخواهیم گذاشت عده قلیلی سودجو و صاحب نفوذ جیب خود را با اموال و سپرده های کشاورزان پر کنند. حسین شیرزاد در […]