دهک  | dehak
دارایی‌های سرمایه‌ای Archives | دهک | dehak
  • تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز
  • شعارسال: در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران به پیوست « دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز» موضوع ماده ۱۰ الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، برای اجراء ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز […]