دهک  | dehak
خیر الله امیری Archives | دهک | dehak
  • باغ های چای برای برداشت چین بهاره آراسته شدند
  • معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور گفت: چایکاران با عملیات بهزراعی و آرایش بوته های چای به منظور برداشت محصول با کیفیت و کمیت بیشتر در چین بهاره، باغ های چای را آماده و آراسته کرده اند. شعارسال:معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور گفت: چایکاران با عملیات بهزراعی و آرایش بوته های چای به منظور […]