دهک  | dehak
خودکفایی دانه های روغنی Archives | دهک | dehak
  • قطار واردات در اقتصاد ایران بدون هیچ مانعی در حرکت است
  • شعارسال: طرح خوداتکایی دانه های روغنی یکی از مهم ترین طرح های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تامین نیاز روغن کشور در داخل است؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می تواند منجر به تامین امنیت غذایی، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود؛ اما اقدامات دولتمردان […]