دهک  | dehak
خوار و بار جهانی Archives | دهک | dehak
  • آیش، نسخه‌ کوتاه مدتی برای مقابله با کم‌آبی
  • آیش یکی از روش‌های متداول در تمام مناطق نیمه خشک جهان است که در زمین زراعی یک یا چند فصل کشت نمی‌شود که منجر به حاصل‌خیزی خاک،‌ ذخیره رطوبت و کنترل فرسایش می‌شود و نسخه خوبی برای کم آبی است. شعار سال: کمبود بارش ها و در نتیجه آن کاهش شدید منابع آب در کشور به […]