دهک  | dehak
خوادث طبیعی Archives | دهک | dehak
  • منافع پیاده‌سازی اقتصاد سبز در حوادث طبیعی
  • براساس تعریف برنامه محیط‌ زیست سازمان ‌ملل‌متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارتی دیگر اقتصاد سبز اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش ‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید، در‌حالی‌که در […]