دهک  | dehak
خشک‌شدن رودها Archives | دهک | dehak
  • چرا حقوق حيوانات؟
  • در کشوري که هميشه موضوع محيط زيست مورد بي‌توجهي قرار گرفته، شايد اگر ويراني‌هاي آشکار محيط زيست، از خشک‌شدن رودها و تالاب‌ها تا آلودگي هوا و ريزگرد‌ها نبود، هيچ‌گاه هشدارهاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و کوشندگان و کارشناسان محيط زيست مورد توجه قرار نمي‌گرفت. حيوانات بخشي از طبيعت و محيط زيست هستند و بالطبع حمايت از حيوانات […]