دهک  | dehak
خرم‌آباد Archives | دهک | dehak
  • ۶۰۰ هزار هکتار از بلوطستان‌های لرستان در حال نابودی است
  • یک سوی جاده مرگ است و سوی دیگر زندگی. هر دو، راهشان را میان بلوط‌ها باز کرده و پیش رفته‌اند. مرگ، سرد و تلخ و زندگی، جسور و بی‌محابا. این وسط کسی به فکر بلوط‌‌زارهای انبوه که دیگر رمقی برایشان نمانده، هست؟ بلوط‌هایی که چه مرگ به میانشان رود و چه زندگی، سرنوشتشان مرگ است. […]