دهک  | dehak
خاک های شنی Archives | دهک | dehak
  • قطع سرمایه های سبزگون تاغ، داغی بر دل بیابان
  • شعار سال: این سرمایه سبزگون که نفس مردم مناطق مختلف را با هوای تازه آشتی می دهد و از بلند شدن شن و ماسه و انتقال آن به شهرها و مناطق مسکونی جلوگیری می کند، این روزها حال و روز خوشی ندارد و هستی آن مورد دست اندازی قاچاقچیان و متجاوزان به محیط طبیعی قرار گرفته […]