دهک  | dehak
حوضه آبریز کل - مهران Archives | دهک | dehak
  • سال آبی جاری از نیمه گذشت، زخم آبی خلیج فارس التیام نیافت!
  • مدتی است، سخن گفتن از شرایط بسیار بحرانی منابع آب و نیز کاهش چشمگیر بارش‌ها در بیشتر نقاط جغرافیایی کشور فراگیر شده و کمتر کسی را می‌توان یافت که به این خطر بزرگ واقف نباشد؛ خطری که مراجعه به آمار دقیق بارش در حوضه‌های آبریز آن را ملموس‌تر و نگرانی‌ها را از آنچه فکرش را […]