دهک  | dehak
حمایت های مالی Archives | دهک | dehak
  • الگوسازی مشارکت جوامع محلی نقطه قوت پروژه احیای دریاچه ارومیه است
  • رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد تمرکز بر مسایل اجتماعی و تغییر رفتار جوامع محلی از نقاط قوت پروژه همکاری برای احیای دریاچه ارومیه با الگوسازی مشارکت جوامع محلی» است. شعارسال:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد تمرکز بر مسایل اجتماعی و تغییر رفتار جوامع محلی از نقاط قوت پروژه همکاری برای احیای دریاچه […]